FAQ

Często zadawane pytania dot. TUS

Jako rodzice zadajecie Państwo wiele różnych pytań. Poniżej najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące Treningów Umiejętności Społecznych.

Według jakich kryteriów tworzone są grupy dzieci na treningi TUS?

Grupa TUS powinna mieć przede wszystkim bezpieczny i kameralny charakter.

Kwalifikacji do zajęć zawsze dokonuję w świadomy i przemyślany sposób.

Głównym kryterium doboru do zajęć jest poziom funkcjonowania poznawczego uczestników. Dzieci i młodzież powinny prezentować podobny poziom intelektualny, wiek uczestników powinien być zbliżony, jednak w mojej ocenie nie musi stanowić najważniejszego kryterium doboru.

Kolejnym czynnikiem, który uwzględniam podczas konstruowania grupy jest jej heterogeniczność. Grupa powinna być zróżnicowana pod względem zasobów i deficytów uczestników.

Dlaczego nie wskazane jest tworzenie grup homogenicznych, czyli takich, które składają się wyłącznie z uczestników o podobnych trudnościach ( np. grupa dzieci z ZA, ADHD, grupa dzieci wycofanych lub agresywnych)?

Homogeniczność grupy ogranicza możliwość uczenia się uczestników od siebie nawzajem.

Podczas mojej pracy przy doborze grup stosuję zasadę, która polega na doborze par uczestników z różnymi problemami i dysfunkcjami. Daje to dzieciom możliwość korzystania ze swoich zasobów nawzajem. Jednocześnie deficyt uczestnika jest obserwowany przez niego u innego członka grupy, co ogranicza ryzyko stygmatyzacji, motywuje do zmian, zwiększa świadomość charakteru danej trudności.

Grupy jakie prowadzę mają charakter grup zamkniętych. Stosuję zasadę, iż w trakcie trwania TUS nie wprowadzam do grupy nowych dzieci.

Podczas zajęć staram się zapewnić dzieciom takie środowisko rówieśnicze, które będzie jak najbardziej zbliżone do naturalnego. Dzięki temu, dzieci dowiadują się, że każdy jest inny; uczą się także, jak nawiązywać i utrzymywać kontakt z różnymi dziećmi, nie tylko takimi o profilu podobnym do ich własnego.

Jakich efektów mogę się spodziewać dla mojego dziecka po zakończeniu Treningu Umiejętności Społecznych?

Przede wszystkim u dzieci, które regularnie uczestniczyły w procesie terapii TUS można zauważyć "zmniejszenie ilości problemów obserwowanych" w szkole, grupie rówieśników oraz w życiu rodzinnym, w domu.

Ulegają zmianie na lepsze relacje z rówieśnikami i dorosłymi.

W mojej ocenie jest to najistotniejszy wskaźnik efektów. Z mojego doświadczenia trenera TUS wynika, że dzieci już w trakcie trwania zajęć:

 • zauważają i zaczynają brać pod uwagę punkt widzenia drugiej osoby,
 • potrafią lepiej rozpoznawać emocje u siebie i innych,
 • dobrze współpracują w grupie
 • radzą sobie z przegraną, porażką,
 • nie reagują impulsywnie na zaczepki.

Trening Umiejętności Społecznych ułatwia im respektowanie zasad i norm społecznych.

Dzieci często są zaskoczone, kiedy dowiadują się podczas zajęć, że nie ma negatywnych emocji. Smutek, gniew, strach, radość mamy prawo odczuwać. Najważniejsze jest to, aby nauczyć dziecko radzić sobie z tymi emocjami, które powodują dyskomfort.

Czy Trening Umiejętności Społecznych jest przeznaczony dla wszystkich dzieci.
Czy zajęcia TUS mogą być przydatne dla mojego dziecka, jeśli nie stwierdzono u niego żadnych zaburzeń rozwojowych?

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to atrakcyjna dla dziecka ale przede wszystkim skuteczna forma nauki rozpoznawania i kontrolowania swoich emocji oraz współpracy z innymi.

TUS polecam każdemu dziecku, ale w szczególności dziecku, które ma trudność w odnalezieniu się w grupie rówieśniczej i funkcjonowaniu zgodnie z przyjętymi normami. Pamiętajmy oczywiście o tym, że TUS to jedna z najczęściej rekomendowanych metod pracy dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz przy zaburzeniach ze spektrum autyzmu, ZA, ADHD.

Z zajęć skorzystać mogą jednak dzieci, które nie mają żadnej diagnozy, orzeczenia a wypadkowa wielu czynników sprawia, że doświadczają trudności w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Są to np. dzieci wycofane, mają trudność z adaptacją do nowych warunków, z niską samoocenę, nieakceptowane przez grupę.

TUS jest również wartościową formą wsparcia dla tych dzieci, które przejawiają zachowania agresywne i mają trudności z dostosowaniem się do zasad współżycia społecznego.

Jakie umiejętności nabywają dzieci podczas treningów TUS?

Trening Umiejętności Społecznych przygotowuje do lepszego i poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz do budowania dobrych relacji zinnymi.

Podczas warsztatów, które prowadzę pomagam nabyć dzieciom między innymi takie umiejętności jak:

 • nawiązywanie i utrzymywanie relacji społecznych;
 • rozwiązywanie problemów i konfliktów;
 • radzenie sobie w sytuacjach stresujących i trudnych;
 • nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów społecznych;
 • inicjowanie i prowadzenie rozmowy;
 • prowadzenie dyskusji;
 • radzenie sobie z emocjami; zarządzanie nimi,
 • pracowanie i funkcjonowanie w grupie;
 • rozróżnianie uczuć innych osób i odpowiednie reagowanie naróżne emocje;
 • proszenie o pomoc i komunikowanie swoich potrzeb;
 • aktywne słuchanie i zadawanie pytań;
 • prawidłowe reagowanie na informacje zwrotne;
 • wyrażanie krytyki i własnego zdania;
 • asertywne odmawianie;
 • zwiększenie wiary we własne możliwości
 • stawianie swoich granic i szanowanie granic innych osób.

Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży wzmacnia ich poczucie własnej wartości i pewności siebie. Pozwala uniknąć izolacji i wycofania z funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

Ponadto TUS dla dzieci jest dla nich świetną okazją do wypracowania strategii radzenia sobie ze swoimi problemami: np. z tendencją do długiego i głębokiego przeżywania porażki. Uczestnicy zajęć uczą się na TUS -ach , jak adekwatnie reagować na zaczepki innych czy jak pohamować własną złośliwość. To sprawia, że zaczynają podchodzić bardziej konstruktywnie do rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami. Starają się czekać na swoją kolej, wysłuchiwać poleceń do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.

Czy można przyjść na próbny trening TUS aby zobaczyć jak on wygląda?

W mojej praktyce zawodowej nie stosuję tzw. jednorazowych treningów na próbę ani też nie rekomenduję takiego podejścia do terapii Treningu Umiejętności Społecznych.
Jednorazowy pobyt dziecka na terapii TUS nie przyniesie żadnych korzyści dla dziecka.  Dawanie dziecku możliwości wyboru udziału w zajęciach TUS w moim przekonaniu błędem. To my dorośli powinniśmy podejmować decyzje w tej kwestii i posiadać przekonanie co do zasadności udziału dziecka w terapii TUS.

Co w przypadku jeśli moje dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach TUS? Czy możliwe jest odpracowanie  "nieobecności" mojego dziecka?

W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, nie ma możliwości odpracowania tych zajęć.
Zachęcam do regularnego uczestnictwa w treningach TUS i nie opuszczania zajęć ponieważ każde z zajęć wpływa pozytywnie na Państwa dziecko.

Czy jeden cykl 12 treningów TUS jest wystarczający do tego aby dziecko nabyło potrzebne umiejętności?

Zawsze cieszy mnie fakt, jeśli dziecko uczestniczyło choć w jednym cyklu 12 treningów. To zawsze działa na korzyść dziecka. Ale jeśli chcielibyśmy mówić o kwestiach efektów, czy opanowaniu przez dziecko wszystkich potrzebnych mu do prawidłowego funkcjonowania umiejętności, to odpowiem, że 12 spotkań zajęć TUS jest niewystarczające aby nauczyć dziecko nawiązywania satysfakcjonujących relacji rówieśniczych, zarządzać swoimi zachowaniami czy emocjami. Ten proces terapeutyczny rozłożony jest na wiele miesięcy a nawet lat.

Skontaktuj się i zapisz twoje dziecko na TUS

monika@molka.pl+ 48 506-594-071